Ние сме с Вас, за да направим Вашият бизнес


по-чист, по-безопасен и по-ефективен!
Здравословни и безопасни условия на труд
За нас “АС КЛУБ” ООД е модерна и просперираща фирма с  дългогодишен опит на пазара. Дружеството работи в 4  направления и предоставя следните услуги: Трудово-медицинско обслужване - Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 от 25.12.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина Обучение по здраве и безопасност при работа, ...
прочети още
Принципи Основополагащ в съвременната теория и практика на осигуряването на безопасност и здраве при работа е принципът на превантивността. С други думи, рисковете да се премах­ват изпреварващо, превантивно още преди да са причинили увреждания на рабо­тещите или на потребителите. Пускането на опасна продукция на пазара може да доведе до ка­тастрофални последици за производителя,...
прочети още
Управление Създаването на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието и провеждането на мероприятията по предотвратяването на злополуки и професионални заболявания е една от основните отговорности на работодателя. Дейността по осигуряване на здраве и безопасност при работа следва да бъде управлявана като всяка друга дейност на организацията. При това управлението трябва...
прочети още