Ние сме с Вас, за да направим Вашият бизнес


по-чист, по-безопасен и по-ефективен!

Непълнолетни на работа….

Трудът на непълнолетните и малолетните лица се ползва със специална закрила.

Режимът за наемане на непълнолетни и по изключение на малолетни на работа е регламентиран в Кодекса на труда, Наредба 6 за условията и реда за даване на разрешение за работа на лица ненавършили 18 години и Наредба за работа на лица ненавършили 15-годишна възраст. Непълнолетните и малолетните лица могат да се наемат на работа само с предварително разрешение от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.

Разрешението се издава от Дирекция “Инспекция на труда” по местонахождение на обекта, където се наема непълнолетното лице на работа. Работодателя отправя писмено искане до Дирекция “Инспекция по труда”, към искането се прилагат следните документи:

  • копие от акта за раждане на лицето или личната карта
  • проект на трудов договор;
  • карта за медицински преглед за постъпване на работа издадено за лице под 18 години;
  • медицинско заключение- издадено от службата по трудова медицина на базата на картата за медицински преглед;
  • длъжностна характеристика на лицето;
  • оценка на риска за извършваната дейност или за работното място;
  • списък на предприетите мерки за отстраняване и намаляване на установените рискове за дейността която ще извършва лицето или за работното място;
  • за лица ненавършили 15 години се представя писмено съгласие на настойника или родителя;
  • разпределение на работното време