Ние сме с Вас, за да направим Вашият бизнес


по-чист, по-безопасен и по-ефективен!

Нормативни актове


Законодателство за здраве и безопасност при работа

последна актуализация: 13.06.2011

Правилници за безопасност и здраве при работа

 • Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V
 • Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения
 • Правилник за здравословни и безопасни условия на труд в горите
 • Правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията и дейностите в отрасъл “Земеделие”
 • Правилник по безопасността на труда при взривните работи

Ратифицирани от България конвенции на МОТ

 • Конвенция № 177 относно надомния труд, 1996 г. – Ратифицирана със закон, приет от 40-ото Народно събрание на 14 май 2009 г., в сила от 17 юли 2010.

Изисквания за правоспособност

 • Наредба № 1 от 10 април 2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията
 • Наредба № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки
 • Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли
 • Наредба № 3 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията “монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори
 • Наредба № 7 от 11 октомври 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване
 • Наредба № 7 от 5 март 2007 г. за изискванията към квалификацията и здравословното състояние на лицата, които извършват вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране и съхраняване на тъкани и клетки
 • Наредба № 46 от 3 декември 2001 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за правоспособност за извършване на стопански риболов