Ние сме с Вас, за да направим Вашият бизнес


по-чист, по-безопасен и по-ефективен!

Нова наредба за определяне местата за трудоустроени

В ДВ. бр.13 от 14.02.2012 година излезе новата Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност.Нормативния акт влиза в сила 3 месеца след обнародването в Държавен вестник. Важно е да се отбележи факта че новата Наредба е съобразена с Класификация на икономическите дейности 2008 година, като процента места е определен за всяка  икономическа дейност поотделно. Ако работодателя изпълнява две или повече икономически дейности, основната икономическа дейност се определя от дейността в която са наети най – голям брой лица по – трудови и/ служебни правоотношения. При равен брой служители в отделните дейности, основната икономическа дейност на работодателя се определя по негов избор.