Ние сме с Вас, за да направим Вашият бизнес


по-чист, по-безопасен и по-ефективен!

Нова наредба за пожарна безопасност

Уважаеми клиенти,

с брой 81 на Държавен вестник от 18 октомври бе публикувана новата Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, която заменя Наредба № I-209 от 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.

съгласно Новата наредба за създаване на организация за осигуряване на пожарна безопасностна обектите се разработват следните документи:

1. Вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на пожарна безопасност на територията на обекта ( в това число цехове, помещения, технологични линии, инсталации и др.).
2. Планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяване, топлоснабдяване, електрозахранването и др. (образец по Приложение №1 на Наредбата).
3. Планове за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж, съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията, включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица.
4. Планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария.
5. Протоколи от извършени ремонти, почистване ли проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, проверки на изправността на блокировките на смукателните инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения и други устройства, гарантиращи пожарна безопасност преди настъпване на есенно-зимния период, и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност.

 

НОВИ МОМЕНТИ в Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Плановете за действие при пожари и аварии
В новата Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност се допускат две изключения от изискването за разработване на подробна документация по ПАБ:
- за обекти, в които броят на работещите е по-малък от 5, може да се изготвят само вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на пожарна безопасност на територията на обекта.
- допуска се да не се разработва план за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии за обект, за който е разработен авариен план, съдържащ план за действие при пожар с обхват и съдържание съгласно приложение № 1 на проекта.

Планове за евакуация
План за евакуация се изискват  за обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2 и Ф4.1 (независимо от броя на пребиваващите в тях), както и за обекти от клас на функционална пожарна опасност Ф3 и подкласове Ф4.2 и Ф5.1, в които има поне едно помещение с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 човека.
Приложение № 2 в  Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност, което посочва изискванията за изготвяне и изпълнение на плановете за евакуация на обекти – в него има прецизни указания и насоки.

Пожароизвестителни системи
всички обекти (с изключение на тези от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4) в съответствие с изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар да се осигурят:
1. пожароизвестителни системи;
2. евакуационно и аварийно осветление;
3. врати, капаци, прозорци, клапи и уплътнения със съответните класове по реакция на огън и огнеустойчивост;
4. димозащитни врати.