Ние сме с Вас, за да направим Вашият бизнес


по-чист, по-безопасен и по-ефективен!

Работа в офис

Неправилно е да се смята, че работата в офис не носи рискове за здравето и безопасността, и че злополуките са резултат само на чисто производствени предпоставки. Условно “професията, работащ в офис” представлява една длъжност или съвкупност от длъжности, в чийто състав влизат няколко трудови задължения. Всяка длъжност носи потенциални професионални рискове, които се...
прочети още

Застраховка трудова злополука

Застраховката се сключва по силата на приетата с ПМС No.24/06.02.2006 г. “Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “Трудова злополука”, обн. ДВ бр.15/2006 г. На задължително застраховане риск “Трудова злополука” подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи...
прочети още

Задължителни профилактични медицински прегледи на работиците и служителите

Съгласно чл. 287  от КТ всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи. Условията за извършване на предварителните и периодичните прегледи съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите се определят от Наредба 3 за задължителните предварителни и периодични прегледи на...
прочети още

Нова наредба за определяне местата за трудоустроени

В ДВ. бр.13 от 14.02.2012 година излезе новата Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност.Нормативния акт влиза в сила 3 месеца след обнародването в Държавен вестник. Важно е да се отбележи факта че новата Наредба е съобразена с Класификация на икономическите дейности 2008 година, като...
прочети още

Нова наредба за пожарна безопасност

Уважаеми клиенти, с брой 81 на Държавен вестник от 18 октомври бе публикувана новата Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, която заменя Наредба № I-209 от 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация. съгласно Новата наредба за създаване на организация за осигуряване на...
прочети още

Непълнолетни на работа….

Трудът на непълнолетните и малолетните лица се ползва със специална закрила. Режимът за наемане на непълнолетни и по изключение на малолетни на работа е регламентиран в Кодекса на труда, Наредба 6 за условията и реда за даване на разрешение за работа на лица ненавършили 18 години и Наредба за работа на лица ненавършили 15-годишна възраст. Непълнолетните и малолетните лица...
прочети още

Добре дошли на новият ни уебсайт

Уважаеми гости, партньори и клиенти, За нас е удоволствие да ви приветстваме с Добре дошли на уебсайта на “AС КЛУБ” ООД, независимо дали посещавате сайта поради работни или образователни причини, или просто желаете да научите повече за нашата дейност. Като основен елемент в системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд ние изпълняваме...
прочети още