Ние сме с Вас, за да направим Вашият бизнес


по-чист, по-безопасен и по-ефективен!

Работа в офис

Неправилно е да се смята, че работата в офис не носи рискове за здравето и безопасността, и че злополуките са резултат само на чисто производствени предпоставки. Условно “професията, работащ в офис” представлява една длъжност или съвкупност от длъжности, в чийто състав влизат няколко трудови задължения.

Всяка длъжност носи потенциални професионални рискове, които се обуславят от извършваните дейности, задачи и използването на помощно работно оборудване. Върху работещите в офиса оказват влияние както факторите на работната среда (най – често микроклимат, шум, осветеност и др.) така и самото оборудване в помещението и неговото разположение (мебели, компютри, фотокопирна техника и др.). Въпреки разнородните функции, с които са натоварени различните професии, работещите в офиси използват еднотипно оборудване и практически са изложени на еднакви рискове, представени в две основни групи:

Рискове свързани с хигиенните и ергономичните фактори: шумово натоварване, лъчения, химични вещества и препарати, биологични агенти, ергономични натоварвания, психосоциални натоварвания,словесно и ли физическо асилие и т.н

Рискове  свързани с техническата безопасност: падане на едно ниво и от височина, подхлъзване спъване , порязване убождане, електротравми,пожари и т.н

Най – чести причини за падане от височина са неправилното (в т.ч.  не по предназначение) използване на преносимите стълби и столове за достигането на полици и шкафове разположени на височина, лошото осветление, респ. видимост около стълбищните клетки и площадки.

Подхлъзването, препъването и падането на подови повърхности причинява травми и наранявания, които са в резултат от неравности на подовете, използване на прекалено дебели килими, поставени на пътя предмети, недобра поддръжка на подовите настилки. Превантивни мерки за контрол при тези рискове могат да бъдат: поддържането на подреденост на работните места, почистване на подовете, поддръжка на осветление в състояние осигуряващо оптимална видимост, осигуряване на достатъчно пространство за придвижване между бюрата, добра организация на работното помещение (мебели и оборудване), системи за отстраняване на излишната документация и хартия.
От значение за намаляване рисковете от падане, спъване и подхлъзване е оборудването в помещенията и организацията на самото работно място. Необходимо е да се предвидят достатъчно разстояния, за да може работата да се извършва без рискове. Работното място да дава възможност работещия да заема най – удобна за него работна поза, без риск от падане и удар.

Порязвания и убождания съпътстват работата на всички, които работят в офис и с документи. Източник на този риск е работата с хартия нейните краища, работата с телбод, кламери, ножици и ножове за отваряне на писма, както и работата с помощно оборудване като машини за унищожаване на хартия, режещи инструменти и др.

Електрическият ток често е причина за тежки и смъртни злополуки. Източници на риск са тоководещите части, под напрежение (шини, проводници, съединителни клеми, контактни повърхности на прекъсвачи и кабели) и нетоководещи части, които при определени условия попадат под напрежение в следствие повреда на изолацията (корпуси на електрически машини, електроуреди и др.). Ударите от ток в следствие на дефектно съоръжение може да доведе до падания. Дефектните електроуреди могат да доведат до възникване на пожари. Други причини за възникването на пожари са неизправни електрически инсталации, пушене, събиране на големи количества леснозапалими материали.
Навсякъде в офисите има електрически контакти, ползват се ел. уреди, приспособления и съоръжения. Електрическите табла, електрическите инсталации, електросъоръженията и приспособленията към тях трябва да бъдат наблюдавани и обслужвани от електротехнически персонал с не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност. Те трябва да отговарят на изискванията за средата, в която се използват със съответната степен на защита (ІР). Това се отнася с особена сила в мокрите помещения. Електрическите инсталации подлежат на периодичен контрол за обезопасеност (вкл. чрез измервания).
Във всеки офис трябва да има ясно разработен план по пожарна безопасност и действия при аварии и да се провежда инструктаж.