Ние сме с Вас, за да направим Вашият бизнес


по-чист, по-безопасен и по-ефективен!

Управление


Създаването на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието и провеждането на мероприятията по предотвратяването на злополуки и професионални заболявания е една от основните отговорности на работодателя. Дейността по осигуряване на здраве и безопасност при работа следва да бъде управлявана като всяка друга дейност на организацията. При това управлението трябва да се насочи към поставяне на достижими и реални цели, за които са предвидени мерки при планирането, организирането и контрола. Тази управленска дейност е необходимо да се интегрира в цялостното управление на организацията, изпълнявайки това условие предприемачите създават предпоставки за просперитет на предприятието.

За повече от половината хора в България работната среда е най – натоварваща по отношение на физични, химични, биологични и психологични стресове, което налага действия за осигуряването на безопасност и здраве при работа.

Фирмена политика и система за управление на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Управлението на безопасността и здраве при работа на фирмено ниво е специфични управленска дейност. Тя представлява съвкупност от всички общи функции на управлението, които определят политиката на здравословни и безопасни условия на труд, целите и отговорностите на отделните звена и длъжностните лица, както и тяхното реализиране чрез:

ü  Планиране на безопасността и здравето при работа;

ü  Оперативни дейности и методи за изпълнение на изискванията за безопасност и здраве при работа;

ü  Системно осъществявани дейности за контрол;

ü  Дейности, във фирмата с цел по – нататъшното повишаване на ефективността на средствата, необходими за реализиране на политиката за безопасност и здраве при работа;

Управлението на здравословни и безопасни условия на труд се осъществява в рамките на системата на управление, като се дефинира като функционално обособена част (подсистема) на общата управленска система или в рамките на системата на развитие на човешките ресурси. Тя представлява съвкупност от елементи – организационна структура, отговорности, методи, процедури, процеси и ресурси, които са във взаимодействие и в резултат се разработва, прилага и осъществява политиката на фирмата за безопасност и здраве при работа.

Моделът на взаимодействие между елементите на системата за управление на безопасността и здравето при работа се базира на принципите на системите за управление на качеството, при което се осъществява цикличен управленски процес на “непрекъснато подобрение”.

На първо място се изисква фирмата да разработва, прилага и непрекъснато да подобрява фирмената политика в областта на здравословни и безопасни условия на труд. Политиката определя ориентирите, които са общо валидни за дълги периоди от време и които се явяват предпоставка за постигане на единство на всички управленски равнища. Тя представлява декларираните от висшето ръководство намерения и принципи, от които то ще се ръководи при реализирането на тези намерения В този смисъл фирмената политика определя рамката на действие и целите, които трябва да бъдат постигнати за предпазване от злополуки, заболявания, аварийни ситуации, както и предпоставки за физическо, психологично и социално благополучие на персонала.

Целите на фирмената политика засягат:

ü  Развитие на безопасността и здравето при работа;

ü  Предотвратяване на съществуващи опасности;

ü  Подходите и начините за управление на здравословните и безопасни условия на труд;

Организирането на системата на управление на здравето и безопасността при работа е основен инструмент за осъществяване на политиката в тази област.

На второ място се изисква планиране на мерките и дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. За тази цел фирмата разработва програми и планове за изпълнение на политиката.

На трето място се въвеждат мерките от плановете, като се изисква фирмата да развие съответните поддържащи механизми, необходими за постигане на целите на политиката по безопасност и здраве при работа.

На четвърто място се изисква упражняването на контрол и коригиращи действия. Фирмата трябва да разработи и поддържа документирани процедури за оперативно, периодично контролиране на основните характеристики на дейностите, които се от значение за здравословните и безопасни условия на труд в съответствие с целите на политиката и с нормите и изискванията за здраве и безопасност при работа. Тези дейности засягат както текущото изпълнение на производствената програма на фирмата, така и въвеждането на иновационни технологии, имащи значение за безопасността на персонала.

На пето място се изисква извършване на оценка на достигнатите резултати и цели на фирмената политика по здраве и безопасност при работа.в отделните етапи от нейното изпълнение. Тази оценка служи за основа за развитието на фирмената политика в областта.

На шесто място се изисква постоянно подобряване на здравословните и безопасни условия на труд, залегнало в системите за управление на качеството. Тези действия целят осъществяването на стратегията на фирмите, която предвижда преминаване от ниво на безопасност отговарящо на минималните изисквания и норми, към по – високи нива на защита.