Ние сме с Вас, за да направим Вашият бизнес


по-чист, по-безопасен и по-ефективен!

Обучение


“АС КЛУБ” ООД разработва програми и организира обучения работещи, служители и ръководни кадри в три основни направления:

 • Здраве и безопасност при работа
 • Първа долекарска помощ
 • Електробезопасност

Защо е задължително?

 • Наредба 7 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване,
 • Наредба07/2  за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V и др

Цел на обучението:

 • усвояване на методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по безопасност и здраве при работа;
 • усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за безопасен и здравословен труд;
 • поддържане на необходимото ниво на знания и умения по безопасност и здраве при работа на работещите през целия период на трудовата им дейност в съответствие с изискванията на съответната професия.

Кой подлежи на обучение ?

 • длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
 • длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 • лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
 • членовете на комитета/групата по условия на труд;
 • работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа;
 • работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.

Принципи на обучението:

 • Реалистичност, интерактивност и практичност на знанието
 • Яснота в информацията и в посланията
 • Обратна връзка за процеса на обучение и  за получаваните знания
 • Грижа за всеки участник