Ние сме с Вас, за да направим Вашият бизнес


по-чист, по-безопасен и по-ефективен!

Обучения по електробезопасност


АС КЛУБ ООД Ви предлага  организиране и извършване на обучения по придобиване на квалификационна група по електробезопасност.

Обученията за придобиване на квалификационна група по електробезопасност се провеждат съгласно изискванията на:

1.Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения,

2.Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

3.Правилник за безопасност на труда при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи;

„АС КЛУБ” ООД е регистрирана и упълномощена за обучителна организация със Заповед РД-16 942 на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Нa обучение за придобиване на квалификационна група по електробезопасност подлежат, както следва:

Първа квалификационна група се изисква за лица, назначавани на работа, като:неелектротехнически персонал – общи и строителни работници, чистачи, такелажници, бояджии, монтажници, и др., работата на които е свързана с ремонт и обслужване на неелектрическата част на електрически уредби и мрежи, обхващаща сгради, покриви, строителни конструкции, В и К и други технически проводи (инсталации);работници, които при работа използват ръчни и преносими електроинструменти от клас I на защита срещу поражение от електрически ток (със защитен проводник – зануляване, защитно заземяване или защитно изключване);ученици, стажанти от колежи и ВУЗ, както и всички новопостъпили без стаж в електрически уредби и мрежи на работа, която е свързана с тяхната експлоатация и ремонт.

Втора квалификационна група се изисква за лица, назначени на работа, като:начинаещи работници, които не се допускат до самостоятелна работа и работят под прякото ръководство на електроспециалист с не по-ниска от трета квалификационна група електрозаварчици, електрошлосери, машинисти от електротранспорта, кранисти на кранове с електрическо задвижване, лица с неелектротехническа специалност, работата на които е свързана с ремонт и експлоатация на електрически уредби и мрежи, като кранисти, булдозеристи, шофьори и др.,практиканти и стажанти от средни учебни заведения, колежи и ВУЗ с електротехническа специалност.

Трета квалификационна група се изисква за лица, назначени на работа, като:изпълнителски кадри, които самостоятелно извършват работи;оперативно – ремонтен персонал,лица които ръководят и/или обучават работници с първа и втора квалификационна група,допускащи, наблюдаващи или изпълнители на работа с наряд,настройчици на КИП и А, лаборанти в електролаборатории, специалисти по ремонт и настройка на компютърна техника, средства за диспечерско и технологично управление и др. Трета квалификационна група за работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V се изисква за изпълнителски кадри – членове на бригада.

Четвърта квалификационна група се изисква за лица, назначени на работа, като:лица, които пряко организират и ръководят изпълнение на работи по експлоатация, профилактика и ремонт,издаващи наряди и отговорни ръководители, лица, които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитване, измерване.

Пета квалификационна група се изисква за лица, назначени на работа,като: ръководители и техни заместници, които ръководят практическата дейност по обслужване, ремонт и контрол на електрически уредби и мрежи,ръководен и оперативен персонал на диспечерски служби;дежурни инженери в електрически и топлофикационни централи;оперативно-ремонтен персонал, който ръководи работи в подстанции, възлови станции, трафопостове и електропроводни линии, както и извършване на оперативни превключвания при напрежение над 1000 V;издаващи наряди и нареждания, отговорни ръководители за работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V;ръководители на служби/отдели по експлоатация и безопасност при работа.