Ние сме с Вас, за да направим Вашият бизнес


по-чист, по-безопасен и по-ефективен!

Специализирани обучения


АС КЛУБ ООД Ви предлага разработване, организиране и извършване на специализирани обучения по безопасност и здраве при работа според спецификата на извършваната от Вас икономическа дейност залегнало в изискванията на Наредба РД – 07-2  за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигурявне на здравословни и безопасни условия на труд ДВ. Бр.102/2009 година.

 Специализираните обучения за безопасност  и здраве при работа, не искват регистрация на юридическото лице провеждащо обучението по Закон за професионалното образование в НАПОО, като Център за професионално обучение.

На лицензиране в НАПОО подлежат юридически лица, които извършват професионално обучение за придобиване на професионални компетентности и правоспособности за изпълняване на даден вид професия по силата на нормативен акт.

Видове  Обучения по Наредба РД 07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигурявне на здравословни и безопасни условия на труд ДВ. Бр.102/2009 година.:

 1. Обучение за прикачвачи (сапанджии) съгласно Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения,ДВ. бр.73/2010 г.

2.  Обучение “Безопасна работа с инсталации за втечнени въглеводороди” съгласно Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, ДВ. бр. 64/2008 г.

3. Обучение “Безопасна работа при използване на съоръжения и инсталации под налягне съгласно Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, ДВ. бр.64/2008 г.

4. Обучение “Безопасна работа с опасни вещества и смеси”

5. Обучение “Безопасна работа при извършване на товарно – разтоварна дейност и работа с автомобили”

6. Обучение “Безопасна работа при извършване на ръчна работа с тежести”