Ние сме с Вас, за да направим Вашият бизнес


по-чист, по-безопасен и по-ефективен!

Орган за контрол


Орган за контрол от вида с е част от структурата на  “АС КОНТРОЛ” гр. София, пряко подчинен на управителя на “АС КЛУБ” ООД. Цялата организация и структура на органа за контрол е изградена, функционира и изпълнява задълженията си към потенциалните клиенти, изискващи изпълнението на контрола свързан с обхвата, за който Органа за контрол е акредитиран. Органът за контрол от вида “С” работи по документирана система по качеството, разработена на базата на БДС EN ISO/IEC 17020:2005. Органът за контрол е оборудван с прецизни измервателни средства и модерна апаратура. Персоналът е  висококвалифициран, притежава необходимия образователен ценз и практически опит при измерване факторите на работната среда.

 

Обхват на измерванията

 

ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ:

Изкуствено осветление – осветеност, lx;

Микроклимат

 • температура на въздуха,  C˚;
 • скорост на движение на въздуха,  m/s;
 • относителна влажност на въздуха, %

Шум

 • дневна персонална експозиция на шум, dBA;
 • средноседмична стойност на персоналната експозиция, dBA;
 • ниво на шума, dBA;
 • еквивалентно ниво на шума, dBA;

ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ

 • скорост на движение на въздушния поток,  m/s;
 • дебитна въздуха,  m3/h;

КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

 • температура на въздуха,  C˚;
 • относителна влажност на въздуха, %.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000 V

 • Съпротивление на изолация;
 • Съпротивление на защитни заземителни инсталации;
 • Съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации;
 • Импеданс на контур “фаза-защитен проводник”;
 • Защитни прекъсвачи (ЗП).