Ние сме с Вас, за да направим Вашият бизнес


по-чист, по-безопасен и по-ефективен!

Работно облекло и ЛПС


Лични предпазни средства и специалното работно облекло се използват, когато рисковете не могат да бъдат избегнати или намалени в достатъчна степен чрез средства за колективна защита или посредством мерки, методи и процедури при организация на работата.
При работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства и специално работно облекло.

“АС КЛУБ” ООД предлага:

  • Избор на лични предпазни средства в съответствие с нуждите и изискванията на клиентите
  • Дистрибуция и доставка на място
  • Сертификати за съответствие

Дружеството предлага на клиентите си комплекс от продукти с високо качество, атрактивна цена, богат избор, компетентна консултация и бързо изпълнение.

Изисквания към Личните предпазни средства и специалното работно облекло:
1.  да осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до увеличаване на който и да е риск;
2.  да отговарят на условията на съответното работно място;
3.  да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите;
4.  да съответстват на размерите на използващия ги, ако е необходимо, след подходящо регулиране.

Личните предпазни средства и специалното работно облекло трябва да се използват в съответствие с инструкциите на работодателя и производителя.