Ние сме с Вас, за да направим Вашият бизнес


по-чист, по-безопасен и по-ефективен!

Трудово – медицинска дейност


Службата по трудова медицина е основен елемент в системата за управление на здравето и безопасността  при работа. Изпълнява предимно превантивни функции, реализирани чрез оказвана консултантско – съветническа помощ на работодателя, комитетите и групите по условия на труд по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Службата по трудова медицина не изпълнява разпоредителни и контролни функции.

Дейността на  Службите по трудова медицина по обслужване на работещите е регламентирана по реда на чл.25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и НАРЕДБА №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина /ДВ, бр.14/12.02.2008 г./.

Службата по трудова медицина е структурно звено на “АС КЛУБ” ООД, което обслужва физически и юридически лица по договор. Службата е регистрирана в Министерство на здравеопазването – Удостоверение № 152 – 1 / 26.04.2010 година.

В Съставът на службата по трудова медицина работят специалисти с магистърска степен по „Трудова медицина”, „Здравословни и безопасни условия на труд”, „Електробезопасност”, „Екология и опазване на околната среда”, технически сътрудници

Към службата при изпълнение на конкретни задачи могат да се включат допълнително специалисти в областта на: ергономия, социална медицина, психология, токсикология, инженерни науки, икономически науки, право и др.

Дейност :

 • идентифицира и  дава преценка за рисковете, които могат да увредят здравето на работещите;
 • наблюдава и извършва контрол факторите на работната среда;
 • дава съвети за планирането и организацията на труда;
 • дава съвети в областта на здравето, безопасността и хигиената на труда, както и по отношение на индивидуалните и колективните предпазни средства;
 • наблюдава здравето на работниците във връзка с извършваната от тях работа (предварителни и периодични медицински прегледи, наблюдение на рисковите групи);
 • организира предоставянето на първа помощ и на спешни грижи в случаи на внезапно заболяване, злополука или авария, възникнали на територията на предприятието (отнася се за медицинските специалисти от самостоятелните служби по трудова медицина);
 • участва в анализа на трудовите злополуки и професионалните болести.

Службата по трудова медицина консултира и подпомага работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията му по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за укрепване здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа. Тя съветва и консултира работодателя като:

 • Участва в разработването и включването на програми за здравословни и безопасни условия на труд в цялостната политика на управление на фирмата;
 • Разработва мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;
 • Наблюдава на здравословното състояние на работниците иго  анализира във връзка с извършваната работа;
 • Обучава  работници, служители и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето при работа, оказване на първа помощ.