Ние сме с Вас, за да направим Вашият бизнес


по-чист, по-безопасен и по-ефективен!

Задължителни профилактични медицински прегледи на работиците и служителите

Съгласно чл. 287  от КТ всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи. Условията за извършване на предварителните и периодичните прегледи съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите се определят от Наредба 3 за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците.

Предварителните медицински прегледи се извършват с цел да се даде преценка за годността на лицата с оглед на здравословното им състояние да извършват определена професия (длужност,произвидствена дейност).

Перидоичите медицински прегледи се извършват с оглед диагностициране на ранни форми на заболявания, разкриване на рискови фактори и системно наблюдение  и рано диагностициране на масоворазпространените, социалнозначимите и професионалните болести. Правото на отказ от медицинска дейност, гарантирано от Закона за здравето, не освобождава работниците/служителите от явяване на задължителен периодичен преглед.

Предварителните медицински прегледи се заплащат от лицата, които кандидатстват за работа, а периодичните медицински прегледи са за сметка на работодателя.

Службата по трудова медицина определя обема на предварителните и  обема и перидичността периодичните медициски прегледи отчитайки изискванията на Наредба 3 за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците, спецификата на икономическта дейност, особеностите на трудовите процеси, работната среда и нейните фактори. Дава заключение за пригодност за изпълняване на даден вид работа на базата на извършвните Предварителни и периодични медициски прегледи.

Неявяването на преглед, организиран от работодателя, от страна на работника/служителя е нарушение, за което се носи отговорност за нарушение на нормативните изисквания по здравословни и безопасни условия на труд по чл. 413 от КТ.