Ние сме с Вас, за да направим Вашият бизнес


по-чист, по-безопасен и по-ефективен!

Застраховка трудова злополука

Застраховката се сключва по силата на приетата с ПМС No.24/06.02.2006 г. “Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “Трудова злополука”, обн. ДВ бр.15/2006 г.

На задължително застраховане риск “Трудова злополука” подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.

Разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука” са за сметка на работодателя.

Ежегодно Министъра на труда и социалната политика публикува Заповед, с която се определят икономическите дейности с Трудов травматизъм над средния за страната. На базата на тази заповед се определят длъжностите/работещите, които подлежат на задължително застраховане в основната и спомагателната дейност на предприятието.

ЗАПОВЕД № РД-01-809 от 29 октомври 2013 г.

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2014 г.

№ по ред Икономическа дейност Код по КИД – 2008 Коефициент на трудов травматизъм (Ктт)
1. Добив на метални руди 07 9,30
2. Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 39 4,59
3. Воден транспорт 50 3,35
4. Производство на превозни средства, без автомобили 30 3,03
5. Производство на основни метали 24 2,61
6. Добив на въглища 05 2,35
7. Строителство на съоръжения 42 1,94
8. Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 33 1,83
9. Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали 38 1,79
10. Производство и разпределение на електрическа и то-плинна енергия и на газообразни горива 35 1,60
11. Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 16 1,53
12. Сухопътен транспорт 49 1,47
13. Производство на изделия от други неметални минерални суровини 23 1,36
14. Строителство на сгради 41 1,30
15. Горско стопанство 02 1,29
16. Пощенски и куриерски дейности 53 1,24
17. Специализирани строителни дейности 43 1,24
18. Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 52 1,22
19. Производство на метални изделия, без машини и оборудване 25 1,22
20. Производство на химични продукти 20 1,13
21. Добив на неметални материали и суровини 08 1,06
22. Събиране, пречистване и доставяне на води 36 1,05
23. Спомагателни дейности в добива 09 1,00
24. Производство, некласифицирано другаде 32 1,00
25. Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 17 0,98
26. Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 13 0,96
27. Производство на мебели 31 0,95
28. Артистична и творческа дейност 90 0,94
29. Производство на електрически съоръжения 27 0,94
30. Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 28 0,94
31. Далекосъобщения 61 0,92
32. Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 37 0,90
33. Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих 93 0,84
34. Производство на изделия от каучук и пластмаси 22 0,82
35. Производство на хранителни продукти 10 0,79
36. Производство на тютюневи изделия 12 0,75
37. Производство на напитки 11 0,74
38. Производство на лекарствени вещества и продукти 21 0,70
Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0,68
8331

ИЗТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
01.11.2013г.